S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
13404

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

Görogly köçesi, 143, Aşgabat

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti ýurdumyzyň oba hojalyk toplumy we dokma senagaty pudagy üçin hünärmenleri taýýarlaýan ýokary okuw mekdebidir. Uniwersitet özüniň esaslandyrylan ýylyndan bäri (1930ý.) ýokary bilimli agronomlaryň, maldarlaryň we mal lukmanlarynyň, gidromeliorasiýa we oba hojalygynyň mehanizasiýasy boýunça inženerleriň, ykdysatçylaryň, buhgalterleriň, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýji inžener-tehnologlaryň, dokma we ýeňil senagaty boýunça hünärmenleriniň onlarça müňüni taýýarlady. Uniwersitetde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň „John-Deere“ we “Caterpillar” hem-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “Claas” kompaniýalarynyň okuw merkezleri açylyp, ol ýerde talyplara häzirki zaman kuwwatly we ýokary öndürijilik bilen işleýän oba hojalyk tehnikalaryny dolandyrmagyň hem-de tehniki ideglerini ýerine ýetirmegiň çylşyrymly syrlary öwredilýär.