Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy
14216

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy

Seýitnazar Seýdi köçesi, 1/1, Aşgabat

Kitaphana 1935-nji ýylda esaslandyrylýar. Bu kitaphananyň häzirki ýerleşýän binasy 1976-njy ýylda gurlup tabşyrylýar, kitaphana bu binada 2007-nji ýyldan bäri hereket edýär. 1983-nji ýyldan bäri kitaphana Türkmenistanyň halk artisti, görnükli dramaturg we jemgyýetçilik işgäri Bazar Amanowyň adyny göterýär. Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy çagalar edebiýatynyň milli gaznahanasy bolmak bilen bir hatarda, Türkmenistandaky çagalar kitaphanalary we mekdep kitaphanalary üçin usulyýet merkezi bolup hyzmat edýär. Çagalar kitaphanasynyň işiniň esasy ugurlary türkmen halkynyň ruhy mirasyny, onuň taryhy geçmişini, milli däp-dessurlaryny wagyz etmeklige, ösüp gelýän ýaş nesillerde Watançylyk duýgusyny terbiýelemeklige gönükdirilýär.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Wi-Fi
Wi-FiÝok
Awtoduralga
AwtoduralgaÝok
Eltip bermek
Eltip bermekÝok
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-18:00
Sişenbe
09:00-18:00
Çarşenbe
09:00-18:00
Penşenbe
09:00-18:00
Anna
09:00-18:00
Şenbe
09:00-17:00
Ýekşenbe
Dynç güni