Türkmenistanyň Döwlet muzeýi

0 sany baha
453
Şu wagt açyk
Aşgabat Arçabil şaýoly, 30
+99312 482591
+99312 482592
+93312 482593
museum.tkm@mail.ru
www.museum.gov.tm
1998-nji ýylyň 5-nji ýanwaryndaky Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, ozal hereket eden Türkmenistanyň Taryh we etnografiýa muzeýi hem-de Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi birleşdirilip, Türkmenistanyň Milli muzeýi döredilýär we 1998-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Türkmenistanyň Milli muzeýiniň dabaraly açylyşy bolup geçýär. 2005-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi özbaşdak hereket edýän döwlet muzeýi hökmünde açylyp, işe girizildi.

Amatlyklar

Kart tölegi
Bar
Awtoduralga
Bar

Beýlekiler

Gün tertibi

1 . Duşenbe
09:00 -17:00
2 . Sişenbe
Ýapyk
3 . Çarşenbe
09:00 -17:00
4 . Penşenbe
09:00 -17:00
5 . Anna
09:00 -17:00
6 . Şenbe
09:00 -17:00
7 . Ýekşenbe
09:00 -17:00