"Gökdepe" milli muzeýi

0 sany baha
473
Şu wagt açyk
Ahal Gökdepe etraby, Gökdepe şäherçesi, Angarbaýew köçesi, 4
+993132 40247
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky „Gökdepe“ milli muzeýi Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2009-njy ýylyň 9-njy maýynda gol çeken Kararyna laýyklykda döredilýär. Muzeýiň ajaýyp binasy Gökdepe metjidi, sadaka berilýän bina bilen sazlaşyp, bir bitewi toplumy emele getirýär. Muzeýde 1 500-den gowrak muzeý gymmatlygy saklanylýar, muzeýiň sergi-ekspozisiýa meýdany 2011 inedördül metre deňdir. Muzeý Gökdepe urşy baradaky taryhy, medeni gymmatlyklary, tapyndylary, surat eserlerini, fotosuratlary, arhiw resminamalaryny, arheologiki tapyndylary, etnografiki gymmatlyklary, şaý-sepleri, ýaraglary we beýleki medeni-taryhy gymmatlyklary doly toplaýar we olary ylmy taýdan öwrenmek hem-de muzeý ekspozisiýasynyň üsti bilen sergileýär.

Amatlyklar

Kart tölegi
Bar
Awtoduralga
Bar
Eltip bermek
Bar

Beýlekiler

Gün tertibi

1 . Duşenbe
09:00 -18:00
2 . Sişenbe
Ýapyk
3 . Çarşenbe
09:00 -18:00
4 . Penşenbe
09:00 -18:00
5 . Anna
09:00 -18:00
6 . Şenbe
09:00 -18:00
7 . Ýekşenbe
09:00 -18:00