Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi

0 sany baha
608
Şu wagt açyk
Aşgabat Alişir Nowaýy köçesi, 88
+99312 927169
+99312 927225
www.artmuseum.gov.tm
Muzeý Türkmenistanyň Prezidentiniň 2005-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda çykaran 7069 belgili Karary esasynda döredilýär we 17-nji fewralda muzeýiň täze, döwrebap binasy dabaraly ýagdaýda açylýar. Muzeýiň 4832 inedördül metr sergi meýdany bolup, hemişelik sergi zallarynyň 10-sy we 1 sany wagtlaýyn sergi zaly bar. Bina üç gatdan ybarat bolup, birinji, ikinji gatynda muzeýiň ekspozisiýasy görkezilýär. Ikinji gatda muzeýiň işgärleri üçin iş otaglary hem-de 215 orunlyk mejlisler otagy ýerleşýär. Üçünji gatda kitaphana we okalga zaly bar. Muzeýde jemi 16 müňe golaý muzeý gymmatlygy saklanylýar.

Amatlyklar

Kart tölegi
Bar
Awtoduralga
Ýok
Ýanyň bilen almak
Bar

Beýlekiler

Gün tertibi

1 . Duşenbe
09:00 -18:00
2 . Sişenbe
Ýapyk
3 . Çarşenbe
09:00 -18:00
4 . Penşenbe
09:00 -18:00
5 . Anna
09:00 -18:00
6 . Şenbe
09:00 -18:00
7 . Ýekşenbe
09:00 -18:00