"Dinamika" fitnes kluby

0 sany baha
424
Şu wagt açyk
Aşgabat Gurtly ýaşaýyş toplumy, 21, 183-nji çagalar bagynyň garşysy
+99312 973703
+99363 847116
ozgerish.eyyam@gmail.com
www.ozgerisheyyamy.com.tm
Biziň maksadymyz - Uly adamlarda we çagalarda sport ruhuny terbiýelemek, şäher ilatyny yzygiderli we dogry sport görnüşleri arkaly sagdyn we işjeň durmuş ýörelgesi bilen tanyşdyrmak. Durmuşda oňyn üýtgeşmeler getirýän, iş gününde ýygnanan stresleri we nerw dartgynlylygyny ýeňilleşdirýän, immuniteti, çydamlylygy we umumy saglygy ýokarlandyrýan okuw wagtynda müşderilerimize oňyn energiýa bilen zarýad bermäge synanyşýarys. Sagdyn bedende sagdyn ruh gadymy döwürlerden bäri aýdylýar, şonuň üçin her kime bedenini we aňyny berkitmäge, energiýa bilen zarýad bermäge, türgenleşik we sport arkaly goşmaça güýç we gowy hal almaga, şeýle hem Türkmenistanda bedenterbiýe we sport medeniýetini ösmegine goşant goşmaga çagyrýarys.

Amatlyklar

Kart tölegi
Ýok
Awtoduralga
Bar
Çagalar meýdançasy
Bar

Beýlekiler

Gün tertibi

1 . Duşenbe
09:00 -22:30
2 . Sişenbe
09:00 -22:30
3 . Çarşenbe
09:00 -22:30
4 . Penşenbe
09:00 -22:30
5 . Anna
09:00 -22:30
6 . Şenbe
09:00 -22:30
7 . Ýekşenbe
10:00 -20:30