Novada Steakhouse

0 sany baha
1003
Şu wagt açyk
Aşgabat 1-nji mikroraýon, Görogly köçesi, 53
+99360 191919
+99364 118877
+99312 273363
@novada_steakhouse
+99364 118877
@novada_steakhouse
Ýakymly interýer bilen oňaýly atmosfera dördilen bu restoranda, geçirilýän wagtdan we dürli etli tagamlardan lezzet alyp bilersiňiz. Bu ýerde hiç zat Sizi duýýan lezzetiňizden daşlaşdyrmaz. "Novada" topary - ilkinji nobatda, steýk hakda hemme zady bilýän et hünärmenleri: haýsy eti saýlamaly, steýkleri nädip bişirmeli we näme bilen hödürlemeli. Steýkler we etli tagamlar "Novada" restoran menýusynyň esasy bölegi, ýöne bu ýerde "rukkola we kriwetka salady" ýaly köp sanly ýeňil we tagamly salatlar bar. Restoran süýjilikleri söýýänleri hakda alada etmegi ýatdan çykarmady we teklip edil biljek süýjilikleriniň biri "Almaly ştrudel". Emma restorana gelip bilmeseňiz, Siziň halaýan tagamlaryňyzy sargyt edip bilersiňiz.

Amatlyklar

Kart tölegi
Bar
Awtoduralga
Bar
Eltip bermek
Bar
Ýanyň bilen almak
Bar
Bronlamak
Bar
Wi-Fi
Ýok
Teras
Bar
Çagalar meýdançasy
Ýok
Ofisiant
Bar

Beýlekiler

Gün tertibi

1 . Duşenbe
11:00 -22:30
2 . Sişenbe
11:00 -22:30
3 . Çarşenbe
11:00 -22:30
4 . Penşenbe
11:00 -22:30
5 . Anna
11:00 -22:30
6 . Şenbe
11:00 -22:30
7 . Ýekşenbe
11:00 -22:30