«Mobile tm» «Xiaomi» haryt nyşanly önümleriň dürli görnüşlerini hödürlenýär

10.01.2023 12:00
«Mobile tm» «Xiaomi» haryt nyşanly önümleriň dürli görnüşlerini hödürlenýär

«Mobile tm» internet-dükany «Xiaomi» haryt nyşanly elektron önümleriň dürli görnüşleriniň hödürlenýändigini habar berýär. Harytlar, esasan, ýaşlar üçin niýetlenen smartfonlardan, fitnes-brasletlerden, akylly sagatlardan, zarýad beriji enjamlardan we beýlekilerden ybaratdyr.

Täze harytlaryň hatarynda – «Xiaomi 12T Pro» smartfony bardyr, ol 256 gigabaýtlyk uly göwrümli içki ýada eýedir, bu bolsa surata düşürilen wideolary saklamaga mümkinçilik berýär. Esasy kamerasy ajaýyp fokus mümkinçiligine we 200 megapiksel durulyga eýedir. Akkumulýatorynyň sygymy 5000 mAs. Enjamyň häsiýetnamalarynyň hatarynda uly displeý, programmalar bilen işlenende tizlik we ýokary derejeli öndürijilik mümkinçiligi has tapawutlanýar.

Işjeň durmuş ýörelgesiniň muşdaklary üçin «Xiaomi Mi Band 7» fitnes-brasledi günüň dowamynda ajaýyp kömekçi bolar. Ol 1,62 dýuýmlyk, 192 x 490 piksel durulykly we maksimal ýagtylygy 500 kd/m2 bolan egreldilen 2,5D «AMOLED» displeý bilen üpjün edilendir.

«Xiaomi Mi Band 7» fitnes-brasledi 24/7 ýüregiň urgusyna gözegçiligi, günüň dowamynda ganyň düzümindäki kislorodyň derejesiniň barlagyny, dartgynlylyk (stress) gözegçiligini we uky hasaplamalaryny, şeýle hem zenanlaryň hususy saglyk ýagdaýy boýunça döwürleýin gözegçilik mümkinçiligini hödürleýär.

Smart-braslet maşklaryň 120 görnüşi üçin gabat gelýär, şol sanda ylgaw, ýöremek, elliptik türgenleşik enjamlarynda maşk etmek we ş.m. hereketleriň görnüşlerini awtomatik usulda kesgitläp bilýär. Smart-braslet 5 atm çenli çyglylyga garşy goraglydyr, bu bolsa ony suwa düşülýän wagty we howuzda hem ýeňillik bilen peýdalanyp biljekdigiňizi aňladýar.

Zarýad beriji gutusy içinden maksimal derejede rezin bilen örtülen «Xiaomi Redmi AirDots» gulaklyklary ýaş nesliň göwnünden turar. Mundan başga-da, Type-C interfeýsi zarýadyň derejesini görkezýän yşykly indikator bilen üpjün edilendir. Gulaklyklaryň bir zarýadda işleýän wagtynyň dowamlylygy öçürilmezden işjeň tertipde 7 sagada çenli ýetýär.

«Xiaomi» haryt nyşanly önümleriň häsiýetnamalary bilen has içgin tanyşmak we öýden çykmazdan täze önümleri satyn almak üçin «Mobile tm» dükanynyň saýtyna ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin:

  • telefonlar: +99312 42 04 05, +99365 80 90 90;
  • IMO: +993 65 80 90 90;
  • web-salgysy: mobile.com.tm.

turkmenportal.com