Şahsy maglumatlaryň ýaşyrynlyk syýasaty

Şu şahsy maglumatlaryň ýaşyrynlyk syýasaty (mundan beýläk – Ýaşyrynlyk syýasaty) yakyn.biz domen adynda (şeýle hem, onuň kömekçi domenlerinde) ýerleşýän Ýakyn saýtynyň (mundan beýläk - Operator) yakyn.biz saýty (şeýle hem, onuň kömekçi domenleri) ulanylanda Ulanyjy, onuň programmalary we onuň önümleri baradaky ähli maglumata degişlilikde hereket edýär.

1.    Adalgalaryň kesgitlemesi

1.1.    Şu ýaşyrynlyk syýasatynda aşakdaky adalgalar ulanylýar:
1.1.1.    “Saýdyň dolandyryş müdirligi” (mundan beýläk – Dolandyryş müdirligi) – şahsy maglumatlary gaýtadan işleýän, şeýle hem şahsy maglumatlary gaýtadan işlemegiň maksatlaryny, gaýtadan işlenilmäge degişli bolan şahsy maglumatlaryň düzümini, şahsy maglumatlar bilen amala aşyrylýan hereketini (amallaryny) kesgitleýän we (ýa-da) bu işleri guraýan Ýakyn saýty dolandyrmaga ygtyýarlandyrylan işgärler.
1.1.2.    “Şahsy maglumatlar” – göni ýa-da gyýtaklaýyn kesgitlenilen ýa-da kesgitlenilýän fiziki şahsa (şahsy maglumatlaryň subýektine) degişli bolan islendik maglumat.
1.1.3.    “Şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek” – awtomatlaşdyrma serişdelerini ulanmak bilen ýa-da şahsy maglumatlar bilen munuň ýaly serişdeleri ulanmazdan amala aşyrylýan islendik hereket (amal) ýa-da hereketleriň (amallaryň) jemi, şol sanda şahsy maglumatlary ýygnamak, ýazgy etmek, ulgamlaşdyrmak, toplamak, saklamak, takyklamak (täzelemek, üýtgetmek), aýyrmak, ulanmak, geçirmek (ýaýratmak, bermek, elýeterlilik), özbaşdaklygyny aýyrmak, beklemek, ýok etmek, umuman ýok etmek.
1.1.4.    “Şahsy maglumatlaryň ýaşyrynlygy” – Operator ýa-da şahsy maglumatlara elýeterliligi alan gaýry tarap tarapyndan şahsy maglumatlaryň subýektiniň rugsady bolmazdan ýa-da gaýry kanuny esas bolmadyk ýagdaýynda olary ýaýratmazlyga bildirilýän talaplaryň hökmany berjaý edilmegi.
1.1.5.    “Ýakyn saýty” – bu, yakyn.biz ýeke-täk salgy (URL), şeýle hem onuň kömekçi domenleri boýunça Internet torunda ýerleşdirilen özara bagly bolan web-saýtlaryň jemi.
1.1.6.    “Kömekçi domenler” – bu, Ýakyn saýtyna degişli bolan üçünji derejeli domende ýerleşýän sahypa ýa-da sahypalaryň jemi, şeýle hem aşagynda Dolandyryş müdirligiň habarlaşmak üçin maglumatlary görkezilen başga wagtlaýyn sahypalar.
1.1.7.    “Ýakyn saýtynyň ulanyjylary” (mundan beýläk Ulanyjy) – Internet tory arkaly Ýakyn saýtyna elýeterliligi bolan we Ýakyn saýtyň maglumatlaryny, serişdelerini we önümlerini ulanýan tarap.
1.1.8.    “Cookies” – web-serweriň üsti bilen ugradylan we degişli saýtyň sahypasyny açmaga çemeleşende HTTP-talapnamasynda web-müşderiniň ýa-da web-brauzeriň her gezek web-serwere ugradýan ulanyjynyň kompýuterinde saklanylýan maglumatlaryň uly bolmadyk bölümi.
1.1.9.    “IP-salgy” – degişlilikde Ulanyjynyň Operatora bolan elýeterliligi alýan kompýuter torundaky ýeke-täk tor salgysy.

2.    Umumy düzgünler

2.1.    Ulanyjy tarapyndan Ýakyn saýtynyň ulanylmagy şu Ýaşyrynlyk syýasaty we Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny gaýtadan işlemegiň şertleri bilen ylalaşygy aňladýar.
2.2.    Ýaşyrynlyk syýasaty bilen ylalaşylmadyk ýagdaýynda, Ulanyjy Ýakyn saýtyny ulanmagy bes etmeli.
2.3.    Şu Ýaşyrynlyk syýasaty Ýakyn saýtyna degişlilikde ulanylýar. Operator Ulanyjynyň Ýakyn saýtynda elýeter bolan salgylanmalara geçip biljek üçünji taraplaryň saýtyny kadalaşdyrmaýar we jogapkärçilik çekmeýärler.
2.4.    Dolandyryş müdirligi Ulanyjy tarapyndan berilýän şahsy maglumatlaryň dogrulygyny barlamaýar.

3.    Ýaşyrynlyk syýasatynyň mazmuny

3.1.    Şu Ýaşyrynlyk syýasaty Ulanyjynyň Ýakyn saýtynda bellige alnanda ýa-da maglumat e-mail salgylanma ýazylanda Dolandyryş müdirligiň talapnamasy boýunça berýän şahsy maglumatlaryň ýaýradylmazlygy we ýaşyrynlygyň gorag tertibiniň üpjün edilmegi boýunça Dolandyryş müdirligiň borçlaryny kesgitleýär.
3.2.    Şu Ýaşyrynlyk syýasatynyň çäginde gaýtadan işlenilmäge rugsat berlen şahsy maglumatlar Ulanyjy tarapyndan Ýakyn saýtynda görnüşleri doldurmak arkaly berilýär we aşakdaky maglumatlary öz içine alýar:
3.2.1.    Ulanyjynyň familiýasy, ady;
3.2.2.    Ulanyjynyň habarlaşmak üçin telefon belgisi;
3.2.3.    elektron poçtanyň salgysy (e-mail);
3.2.4.    surat (zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda).
3.3.    Operator sahypa girilende awtomatiki görnüşde geçirilýän Maglumatlary goraýar:
-    IP-salgy;
-    cookies-den maglumat;
-    brauzer baradaky maglumat;
-    elýeterlilik wagty;
-    referer (ozalky sahypanyň salgysy).
3.3.1.     Cookies öçürilmegi awtorizirlemegi talap edýän saýtyň böleklerine elýeterlilik mümkinçiligini aradan aýyryp bilýär.
3.3.2.    Operator öz myhmanlarynyň IP-salgysy baradaky maglumatlary ýygnaýar. Bu maglumat tehniki meseleleriň öňüni almak, ýüze çykarmak we çözmek maksady bilen ulanylýar.
3.3.3.    Ýokarda şertlendirilmedik islendik gaýry şahsy maglumat (girmegiň taryhy, ulanylýan brauzerler, amallaýyn ulgamlar we ş.m.) şu Ýaşyrynlyk syýasatynyň 5.2 k.b. göz öňünde tutulan ýagdaýlardan daşary ýagdaýlarda ykjam saklanylmaga we ýaýradylmazlyga degişli.

4.    Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny ýygnamagyň maksatlary

4.1.    Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny Dolandyryş müdirligi aşakdaky maksatlarda ulanyp bilýär:
4.1.1.    Geljekki awtorizirleme üçin Ýakyn saýtynda bellige alnan Ulanyjyny kybaplaşdyrmak.
4.1.2.    Ulanyja Ýakyn saýtynda şahsylaşdyrylan maglumatlara bolan elýeterliligi bermek.
4.1.3.    Ulanyjy bilen ters aragatnaşygy kesgitlemek, şol sanda Ýakyn saýty ulanmaga degişli bolan habarnamalary, talapnamalary ugratmak, Ulanyjydan gelen talapnamalary we arzalary gaýtadan işlemek.
4.1.4.    Howpsuzlygy üpjün etmek, hilegärligiň öňüni almak üçin Ulanyjynyň ýerleşýän ýerini kesgitlemek.
4.1.5.    Ulanyjy tarapyndan berlen şahsy maglumatlaryň takyklygyny we dolulygyny tassyklamak.
4.1.6.    Eger-de Ulanyjy bellige alyş ýazgysyny döretmäge razy bolsa, Ýakyn saýtyň böleklerini ulanmak üçin belige alyş ýazgysyny döretmek.
4.1.7.    Ulanyja elektron poçta arkaly habar bermek.
4.1.8.    Ulanyja Ýakyn saýtyny ulanmak bilen meseleler ýüze çykan ýagdaýynda netijeli tehniki teklipleri bermek.
4.1.9.    Ulanyja onuň razylygy bilen Ýakyn saýtyň adyndan ýörite teklipleri, täzelikleri, salgylanmalary we gaýry maglumatlary bermek.

5.    Şahsy maglumatlary gaýtadan işlemegiň usullary we möhletleri

5.1.    Ulanyjynyň şahsy maglumatlary möhleti çäklendirmezden, islendik kanuny usulda, şol sanda awtomatlaşdyrma serişdelerini ulanmak ýa-da munuň ýaly serişdeleri ulanmazdan, şahsy maglumatlaryň maglumat ulgamlarynda gaýtadan işlenilýär.
5.2.    Ulanyjynyň şahsy maglumatlary diňe Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan kesgitlenilen esas boýunça we tertipde Türkmenistanyň ygtyýarlandyrylan döwlet hökümet edaralary tarapyndan geçirilip bilinýär.
5.3.    Şahsy maglumatlar ýitirilen ýa-da ýaýradylan ýagdaýynda, Dolandyryş müdirligi Ulanyja şahsy maglumatlaryň ýitmegi ýa-da ýaýradylmagy barada habar bermezlige hukukly.
5.4.    Dolandyryş müdirligi Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny bikanun ýa-da tötänleýin elýeterlilikden, ýok etmekden, üýtgetmekden, beklemekden, nusgasyny almakdan, ýaýratmakdan, şeýle hem üçünji taraplaryň gaýry bikanun hereketlerinden goramak üçin zerur guramaçylyk we tehniki çäreleri kabul edýär.
5.5.    Dolandyryş müdirligi Ulanyjy bilen bilelikde Ulanyjynyň şahsy maglumatlarynyň ýitmegi ýa-da ýaýradylmagy bilen baglylykda ýüze çykan ýitgileriň ýa-da gaýry oňaýsyz netijeleriň öňüni almak boýunça ähli zerur bolan çäreleri kabul edýär.
5.6.    Işiň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Dolandyryş müdirligi 1 (bir) ýylyň dowamynda Ýakyn saýtyny ulanmagyň çäginde Ulanyjy tarapyndan amala aşyrylýan hereketler baradaky log-faýllary saklamaga hukukly.

6.    Taraplaryň hukuklary we borçlary

6.1.    Ulanyjy aşakdakylara hukukly:
6.1.1.    Ýakyn saýtyny ulanmak üçin zerur bolan öz şahsy maglumatlaryny bermek hakyndaky erkin çözgüdi kabul etmäge we olaryň gaýtadan işlenilmegine rugsat bermäge.
6.1.2.    Bu maglumat üýtgedilen ýagdaýynda şahsy maglumatlar baradaky berlen maglumatlary täzelemäge, goşmaça girizmäge.
6.1.3.    Ulanyjy Dolandyryş müdirliginden, eger-de munuň ýaly hukuk döwlet kanunyna laýyklykda çäklendirilmedik bolsa, onuň şahsy maglumatlaryna degişli bolan maglumatlary almaga hukukly. Ulanyjy Dolandyryş müdirliginden, eger-de şahsy maglumatlar doly däl, köne, takyk däl, bikanun alnan bolsa ýa-da gaýtadan işlemegiň habar edilen maksady üçin zerur däl bolsa, onuň şahsy maglumatlarynyň takyklanylmagyny, olaryň beklenilmegini ýa-da ýok edilmegini talap etmäge, şeýle hem öz hukuklaryny goramak boýunça kanun tarapyndan göz öňünde tutulan çäreleri kabul etmäge hukukly. Munuň üçin görkezilen info@yakyn.biz E-mail salgysy boýunça Dolandyryş müdirligine habar bermek ýeterlik.
6.2.    Dolandyryş müdirligi aşakdakylara borçlanýar:
6.2.1.    Alnan maglumatlary gönümel şu Ýaşyrynlyk syýasatynyň 4 b. görkezilen maksatlar üçin ulanmaga.
6.2.2.    Ýaşyryn maglumatyň gizlin saklanylmagyny üpjün etmäge, ulanyjynyň deslapky ýazmaça rugsady bolmazdan ýaýratmazlyga, şeýle hem şu Ýaşyrynlyk syýasatynyň 5.2 k.b. göz öňünde tutulan ýagdaýlardan daşary ýagdaýlarda Ulanyjy tarapyndan geçirilen maglumatlary satmazlyga, çalyşmazlyga, çap edilmezligine ýa-da gaýry mümkin bolan usul bilen ýaýradylmazlygyna.
6.2.3.    Bar bolan işewürlik dolanyşygynda munuň ýaly maglumaty goramak üçin adatça ulanylýan tertibe laýyklykda Ulanyjynyň şahsy maglumatlarynyň ýaşyrynlygyny goramak üçin seresaplylyk çärelerini görmäge.
6.2.4.    Degişli Ulanyja degişli bolan şahsy maglumatlary Ulanyjynyň ýa-da onuň kanuny wekiliniň ýa-da şahsy maglumatlaryň subýektleriniň hukuklaryny goramak boýunça ygtyýarlandyrylan edaranyň ýüzlenen ýa-da talap eden möhletinden barlag döwründe nädogry şahsy maglumat ýa-da bikanun hereket ýüze çykan ýagdaýynda beklemäge.

7.    Taraplaryň jogapkärçiligi

7.1.    Öz borçlaryny ýerine ýetirmedik Dolandyryş müdirligi şu Ýaşyrynlyk syýasatynyň 5.2 we 7.2 k.b. göz öňünde tutulan ýagdaýlardan daşary ýagdaýlarda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şahsy maglumatlary bikanun ulanmak bilen bagly bolan Ulanyjy tarapyndan çekilen ýitgiler üçin jogapkärçilik çekýär.
7.2.    Ýaşyryn maglumat ýitirilen ýa-da ýaýradylan ýagdaýynda, Dolandyryş müdirligi, eger-de bu ýaşyryn maglumat aşakdaky ýagdaýda bolsa, jogapkärçilik çekmeýär:
7.2.1.    Ol ýitmezden ýa-da ýaýramazdan öň köpçülige mälim bolan bolsa.
7.2.2.    Dolandyryş müdirligi tarapyndan Serişde alynmazdan öň üçünji tarapdan alnan bolsa.
7.2.3.    Ulanyjynyň razylygy bilen ýaýradylan bolsa.
7.3.    Ulanyjy Türkmenistanyň kanunçylygynyň, şol sanda mahabatlandyrma hakyndaky, awtorçylyk we utgaşan hukuklary goramak hakyndaky, haryt belliklerini we hyzmat ediş belliklerini goramak hakyndaky kanunlaryň talaplarynyň berjaý edilmegine doly jogapkärçiligi, muňa garamazdan görkezilenler bilen çäklenmän, maglumatlaryň saklanylmagy we görnüşi üçin doly jogapkärçiligi çekýär.
7.4.    Ulanyjy, islendik maglumata (şol sanda, muňa garamazdan çäklenmän: maglumatlar bilen faýllar, ýazgylar we ş.m.) munuň ýaly maglumaty beren Ýakyn saýtynyň bölegine elýeterliligi bolan tarapyn jogapkärdigini ykrar edýär.
7.5.    Ulanyjy, Ýakyn saýtyň bölegi tarapyndan oňa berlen maglumatyň degişlilikde oňa bolan hukuklar goralan we munuň ýaly maglumaty Ýakyn saýtyna ýerleşdirýän beýleki Ulanyjylara, hyzmatdaşlara ýa-da mahabat berijilere degişli bolan aň eýeçiliginiň obýekti bolup durýandygy bilen ylalaşýar.
Ulanyjy, munuň ýaly hereketler aýratyn ylalaşygyň şertlerine laýyklykda munuň ýaly Mazmunyň eýeleri tarapyndan ýazmaça göni rugsat edilen ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda munuň ýaly Mazmunyň (doly ýa-da bölekleýin) esasynda özbaşdak işleri üýtgetmäge, kärendä bermäge, nesýe şertlerinde geçirmäge, satmaga, ýaýratmaga ýa-da döretmäge hukukly däl.
7.6.    Ýazgy maglumatlara (Ýakyn saýtynda erkin köpçülikleýin elýeterliliginde bolan makalalara, neşirlere) degişlilikde olary Operatora salgylanma bermek şerti bilen ýaýratmaga rugsat berilýär.
7.7.    Dolandyryş müdirligi Ulanyjynyň öňünde Ýakyn saýtynda saklanýan ýa-da onuň üsti bilen geçirilýän islendik Mazmuny we gaýry aragatnaşyk maglumatlary aýyrmagyň, bozulmagynyň ýa-da saklamak mümkinçiliginiň ýok bolmagynyň netijesinde Ulanyjy tarapyndan çekilen islendik ýitgi ýa-da zyýan üçin jogapkärçilik çekmeýär.
7.8.    Dolandyryş müdirligi saýtyň ulanylmagy ýa-da ulanmak mümkinçiliginiň ýok bolmagy ýa-da aýratyn hyzmatlar; ulanyjynyň kommunikasiýalaryna çäklendirilmedik elýeterliligi; arza ýa-da saýtdaky islendik üçünji tarapyň hereketi sebäpli ýüze çykan göni ýa-da gyýtaklaýyn ýitgi üçin jogapkärçilik çekmeýär.
7.9.    Dolandyryş müdirligi ulanyjy tarapyndan Ýakyn saýtynda ýerleşdirilen islendik maglumat, şol sanda muňa garamazdan çäklenmän, awtorçylyk hukugynyň eýesiniň göni razylygy bolmazdan awtorçylyk hukugy bilen goralan maglumat üçin jogapkärçilik çekmeýär.

8.    Jedelleri çözmek

8.1.    Ulanyjynyň we Dolandyryş müdirliginiň arasyndaky gatnaşyklardan ýüze çykan jedeller boýunça şikaýat bilen kazyýete ýüzlenmezden öň, nägilelik (jedeli meýletin kadalaşdyrmak hakynda ýazmaça teklip ýa-da elektron görnüşde teklip) bildirmek hökmany bolup durýar.
8.2.    Nägileligi alyjy nägileligi alan gününden 30 senenama günüň dowamynda ýazmaça ýa-da elektron görnüşde nägileligi bildirijä nägileligiň seredilmeginiň netijeleri barada habar berýär.
8.3.    Ylalaşyk gazanylmadyk ýagdaýynda, jedel Aşgabat ş. Araçylyk kazyýetine seretmek üçin geçiriler.
8.4.    Şu Ýaşyrynlyk syýasatyna we Ulanyjynyň we Dolandyryş müdirliginiň arasyndaky gatnaşyklara degişlilikde Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygy hereket edýär.

9.    Goşmaça şertler

9.1.    Dolandyryş müdirligi şu Ýaşyrynlyk syýasatyna Ulanyjynyň rugsady bolmazdan üýtgetmeleri girizmäge hukukly.
9.2.    Täze Ýaşyrynlyk syýasaty, eger-de Ýaşyrynlyk syýasatynyň täze rejesinde başgasy göz öňünde tutulmadyk bolsa, Ýakyn saýtynda ýerleşdirilen pursatyndan güýje girýär.
9.3.    Şu Ýaşyrynlyk syýasatyna degişlilikde ähli teklipler ýa-da soraglar barada info@yakyn.biz salgy boýunça habar bermeli.
9.4.    Hereket edýän Ýaşyrynlyk syýasaty yakyn.biz/privacy-policy salgy boýunça sahypada ýerleşdirilen.

Täzelendi: 2020-nji ýylyň 25-nji dekabry
Aşgabat ş., Ýakyn Dolandyryş müdirligi