Saýta ulanyjylyk ylalaşygy

Mundan beýläk Hukuk eýesi diýip atlandyrylýan Ýakyn Dolandyryş müdirligi şu Ylalaşygy: Ýakyn web-saýtyny we öýjükli goşundyny ulanyjylara (mundan beýläk - Ulanyjy) salgylaýar. Ylalaşygyň salgylanan tarapy şu resminamada görkezilen onuň ähli şertleri bilen doly we gürrüňsiz ylalaşyp, Ylalaşyk baglaşýar.
Şu resminama ofert (teklip), aksept (şerti kabul etmek) bolup durýar, ofertler Ylalaşykda göz öňünde tutulan hereketleri amala aşyrmak bolup durýar.
Ulanyjy Ylalaşygyň islendik şerti bilen ylalaşmadyk ýagdaýynda, Ylalaşyk baglaşylmaýar we Ýakyn web-saýtyny we öýjükli goşundyny ulanmaga hukugy almaýar.

1.    Adalgalar

1.1.    Ylalaşykda aşakdaky manyny berýän adalgalar ulanylýar:
1.1.1.    Aksept – Ylalaşygyň 3.1 b. görkezilen hereketleri amala aşyrmak arkaly Ofertleri doly we gürrüňsiz kabul etmek.
1.1.2.    Kontent – ähli elýeter bolan obýektler, şol sanda biçüwiň düzüm birlikleri, ýazgylar, grafiki suratlar, şekillendirmeler, EHM üçin programmalar, maglumat binýatlary we beýleki obýektler.
1.1.3.    Şahsy otag – degişlilikde Ulanyjynyň elýeterliligi Bellige alyş ýazgysyny ulanmak bilen amala aşyrylýan Saýtyň köpçülikleýin elýeterliliginden ýapyk bolan bölegi.
1.1.4.    Ygtyýarnama – ýönekeý (gönümel bolmadyk) ygtyýarnamanyň şertlerinde beýleki taraplara ygtyýarnama bermek hukugyny Hukuk eýesinde saklap galmak bilen, Ulanyjynyň Saýtdan peýdalanmak hukugy.
1.1.5.    Oferta – yakyn.biz/usage-policy salgysy boýunça Internet torunda ýerleşdirilen hakyky resminama.
1.1.6.    Saýt – yakyn.biz salgysy (kömekçi domenleri goşmak bilen) boýunça Internet torunda elýeter bolan awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamy. Şeýle hem, Ýakyn öýjükli goşundylar.
1.1.7.    Ulanyjynyň bellige alyş ýazgysy – sanly görnüşde bellige alnan we Ulanyjy tanamak we onuň şahsy maglumatlaryna, gurnamalaryna we kontente elýeterlilik bermek üçin zerur bolan Ulanyjy hakyndaky jemi maglumat.

2.    Ylalaşygyň mazmuny

2.1.    Ylalaşyk yakyn.biz salgysy boýunça Saýty ulanmagyň tertibini we şertlerini kesgitleýär.
Ylalaşygyň mazmunyna Saýtyň ähli funksiýalary we hyzmatlary, şeýle hem olaryň islendik ösüşi ýa-da aýdyň görnüşde elýeter bolan täze funksiýalaryň goşulmagy girýär.
2.2.    Hukuk eýesi, onuň Ylalaşygyň 2.1 b. görkezilen Saýta bolan gönümel hukuklaryň eýesi bolup durýandygyny kepillendirýär. Saýta bolan ähli gönümel hukuklar Hukuk eýesine degişli.

3.    Ylalaşygy kabul etmek
3.1.    Ylalaşyk Ulanyjy tarapyndan Saýtda kontent ulanylyp başlanan pursatyndan baglaşylan hasaplanylýar (hat-da eger-de Ulanyjy bellige alynmadyk hem bolsa).
3.2.    Hukuk eýesi Saýtda Ulanyjynyň Şahsy otagyny bellige alýar.
3.3.    Şahsy otagda Ulanyjy hakyndaky aşakdaky maglumat görkezilýär:
-    Familiýasy we ady;
-    Öýjükli telefon belgisi;
-    Elektron poçta;
-    Surat.
3.4.    Oferti kabul etmek bilen, Ulanyjy şu Ylalaşygyň ähli şertleri bilen doly we gürrüňsiz ylalaşygy tassyklaýar we olary berjaý etmäge borçlanýar. Ylalaşyk islendik gürrüňsiz gönümel doly kabul edilip bilinýär. Hukuk eýesi we Ulanyjy bilelikde “Taraplar”, aýratynlykda bolsa - “Tarap” diýip atlandyrylýar.

3.5.    Şu Ofertanyň ony kabul etmek üçin ýörite kesgitlenilen möhleti ýok. Oferta ol neşir edilen (ýa-da gaýry görnüşde ulanyja habar edilen) pursatyndan, üýtgetmeler girizilen ýagdaýynda – degişli üýtgetmeler neşir edilen senesinde – Hukuk eýesi tarapyndan ofertanyň hereketini bes etmek hakyndaky habarnamanyň neşir edilen günüň indiki gününe çenli güýje girýär.
3.6.    Ylalaşygyň şertleri Hukuk eýesi tarapyndan yakyn.biz/usage-policy salgy boýunça Ylalaşygyň üýtgetmelerini ýa-da täze rejesini neşir etmek arkaly kazyýet däl birtaraplaýyn tertipde islendik wagtda üýtgedilip bilinýär.
Üýtgetmeler Ulanyjy üçin üýtgetmeler neşir edilenden soň Ulanyjy tarapyndan Saýtdan peýdalanmagy dowam etmek ýa-da Ylalaşygyň täzelenen nusgasyny kabul etmek şerti bilen, olaryň neşir edilen senesinden soňky seneden güýje girýär. Ulanyjy girizilen üýtgetmeler bilen ylalaşmadyk ýagdaýynda, ol Saýtdan peýdalanmakdan ýüz öwürmäge borçlanýar.

4.    Taraplaryň hukuklary we borçlary


4.1.    Hukuk eýesi aşakdakylara borçlanýar:
4.1.1.    Elektron poçtanyň, forumyň, bloguň üsti bilen Saýt bilen işlemek meseleleri boýunça habar bermäge (sanalyp geçilen usullaryň biri bilen habar bermek ýeterlik). Goldaw gullugynyň wajyp maglumatlary yakyn.biz/about-us salgyda ýerleşýär.
4.1.2.    Ulanyjy hakyndaky maglumatyň we kontent hökmünde Ulanyjy tarapyndan saklanylýan maglumatyň ýaşyrynlygyny we goragyny üpjün etmäge;
4.1.3.    Ulanyja Saýty ulanmak boýunça ähli meseleler boýunça maslahat bermek.
4.2.    Ulanyjy aşakdakylara borçlanýar:
4.2.1.    Saýty diňe Ylalaşykda göz öňünde tutulan hukuklaryň çäginde we usullar bilen ulanmaga.
4.2.2.    Bellige alnanda dogry, doly we wajyp maglumatlary bermäge, olaryň wajyplygyna gözegçilik etmäge. Eger-de Ulanyjy nädogry maglumaty berse ýa-da Hukuk eýesinde Ulanyjy tarapyndan berlen maglumatyň doly däldigi ýa-da nädogrydygy ýa-da Ulanyjyny kybaplaşdyrmaga mümkinçilik bermeýändigi hakynda pikir etmäge esas dörese, Hukuk eýesi öz garamagyna görä Ulanyjynyň Bellige alyş ýazgysyny beklemäge ýa-da ýok etmäge we Ulanyja Saýtdan ýa-da onuň aýratyn böleklerinden peýdalanmaga rugsat bermezlige hukukly. Hukuk eýesi islendik pursatda Ulanyjydan Bellige alyş ýazgysynda bellige alnanda, şol sanda tassyklaýjy resminamalary bermek arkaly maglumatlaryň tassyknamasyny talap etmäge hukukly. Tassyknamanyň berilmezligi Hukuk eýesiniň garamagyna görä nädogry maglumatyň berilmegine deňelip bilinýär.
4.2.3.    Özüniň Bellige alyş ýazgysyna bolan elýeterliligi hakyndaky maglumaty gizlin saklamaga we üçünji taraplara açmazlyga.
4.2.4.    Hukuk eýesi bilen hyzmatdaşlygyň barşynda alan maglumatyň ýaşyrynlygyny üpjün etmäge.
4.2.5.    Saýty Ylalaşykda rugsat berilmedik islendik usul bilen aň hukuklaryň obýekti hökmünde ulanmazlyga, hususanda aşakdakylar gadagan edilýär:
islendik maglumat göterijide nusgasyny döretmek bilen, Saýty goýbermek, kämilleşdirmek, Saýta we onuň böleklerine islendik üýtgetmeleri girizmek; ýasama programma önümlerini döretmek üçin Saýty ulanmak; islendik usul bilen Saýty ýaýratmak; awtorçylyk hukuklaryň gorag belliklerini aýyrmak ýa-da üýtgetmek; tehniki çäklendirmeleri aýyrmaga çemeleşmek (awtorçylyk hukuklary goramagyň tehniki çäreleri) we Ylalaşykda gönümel göz öňünde tutulmadyk islendik gaýry usul bilen Saýty ulanmak; dekompilirlemek, Saýtyň düzüm birligi bolup durýan programma üpjünçiligi sökmek ýa-da islendik başga usul bilen başlangyç koduny aýyrmaga çemeleşmek gadagan; degişlilikde rugsady bolmadyk awtomatlaşdyrylan skriptleri (programmalary, botlary, kraulerleri) Saýtda maglumaty ýygnamak we/ýa-da Saýt we onuň funksionaly bilen özara baglanyşmak üçin ulanmak; islendik söwda belligi, logotipy, awtorçylyk hukuklaryň gorag belligini we Saýtda gaýry muňa meňzeş habarnamalary aýyrmak ýa-da üýtgetmek; Saýtyň düzüm birligi bolup durýan programma üpjünçiligini ýaýratmak, satmak, kömekçi ygtyýarnamany bermek, ulanmak ýa-da islendik başga usul bilen munuň ýaly programma üpjünçiligine bolan hukugy geçirmek gadagan; Saýtyň kadaly işini bozmaga gönükdirilen programma üpjünçiligini ulanmaly däl we hereketleri amala aşyrmaly däl.
4.2.6.    Hukuk eýesine üçünji taraplaryň Saýty bikanun ulanmak hakykaty barada gaýry goýumsyz habar bermäge.
4.2.7.    Üçünji taraplaryň emläk we şahsy emläk däl hukuklaryny, şol sanda awtorçylyk we gaýry hukuklary, adamlaryň suratlaryny ulanmak hukugyny berjaý etmäge, Saýtda Ulanyjynyň we üçünji taraplaryň aň eýeçiligini diňe kanunyň ähli düzgünlerini berjaý etmek bilen, ýerleşdirmäge ýa-da ýaýratmaga.
4.2.8.    Başga Ulanyjylara ýa-da üçünji taraplara howp getirýän, abraýdan düşürýän, dil ýetirýän, namysyny we wyždanyny ýa-da işewürlik abraýyny zaýalaýan ýa-da şahsy durmuşyň eldegirilmezligini bozýan; kämillik ýaşyna ýetmedikleriň hukuklaryny bozýan; gödek ýa-da edepsiz bolan; içinde haýwanlara rehimsiz gatnaşyklary saklaýan; jyns, dini, etniki ýigreniji ýa-da duşmançylygy wagyz edýän we/ýa-da ýardam edýän, jyns artykmaçlygyň taglymatyny wagyz edýän; içinde ekstrimistiki maglumatlary saklaýan; jenaýatçylyk işi wagyz edýän ýa-da saklaýan jenaýatçylyk hereketleri amala aşyrmak boýunça maslahatlary, gözükdirmeleri ýa-da gollanmalary saklaýan; içinde çäklendirilen ygtyýarlykly, şol sanda, emma çäklenmän, döwlet we täjirçilik syry bolup durýan maglumaty, üçünji taraplaryň şahsy durmuşy hakyndaky maglumaty saklaýan; Ulanyjylary aldamak ýa-da ynamyndan hyýanatçylykly peýdalanmak bilen bikanun hereketleriň amala aşyrylmagyna getirip biljek; raýatlaryň we ýuridiki şahslaryň gaýry hukuklaryny ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryny bozýan islendik maglumaty ýüklemeli däl, saklamaly däl, neşir etmeli däl, ýaýratmaly däl we elýeterliligi bermeli däl ýa-da gaýry usulda ulanmaly däl.
4.2.9.    Saýtyň başga ulanyjylarynyň salgysyna olaryň rugsady bolmazdan habarnamalary köpçülikleýin ugratmaly däl.
4.3.    Hukuk eýesi aşakdakylara hukukly:
4.3.1.    Ulanyjy tarapyndan Ylalaşygyň şertleri bozulan ýa-da islendik bikanun hereketler amala aşyrylan ýagdaýynda onuň Bellige alyş ýazgysyny aýyrmaga.
4.3.2.    Şahsy maglumatlary saklamaýan we Saýtyň bölümleriň meşhurlygyna eýe bolan myhmanlaryň islegini aýdyňlaşdyrmak maksady bilen ulanyjyny kybaplaşdyrmaga mümkinçilik bermeýän maglumaty ýygnamaga (awtomatiki görnüşde). Toplanan maglumat Ulanyjyny kybaplaşdyryp bilmeýär.
4.3.3.    Ulanyjy tarapyndan Ylalaşyk, Saýtda Hukuk eýesiniň gönümel hukuklary bozulan ýagdaýynda, şeýle hem deň derejede Ulanyjy tarapyndan Saýty ulanmak bilen, üçünji taraplaryň hukuklary bozulan ýagdaýynda, Ylalaşygy ýatyrmaga, Ulanyjynyň Saýta bolan elýeterliligini bes etmäge, şeýle hem kanunçylygyň talaplaryny ýa-da üçünji taraplaryň hukuklaryny we kanuny gyzyklanmalaryny berjaý etmek maksady bilen, Ulanyja degişlilikde gaýry çäreleri ulanmaga.
4.3.4.    Eger-de bu kontent kanunçylygy ýa-da üçünji taraplaryň hukuklaryny bozýan bolsa, ygtyýarlandyrylan edaralaryň ýa-da gyzyklanma bildirýän taraplaryň talaby boýunça ulanyjynyň kontentini aýyrmaga.
4.3.5.    Islendik pursatda Saýta bolan elýeterliligi bes etmäge, deň derejede käbir funksiýalaryň ýa-da  hyzmatlaryň işini bölekleýin çäklendirmäge ýa-da bes etmäge, şol sanda Saýtda tehniki işleri geçirmek maksady bilen.
4.4.    Ulanyjy aşakdakylara hukukly:
4.4.1.    Saýty Ylalaşykda göz öňünde tutulan çäkde we usullar bilen ulanmaga.

5.    Ulanyjynyň ygtyýarnamasynyň şertleri

5.1.    Ulanyja Saýtda peýdalanmak üçin Ylalaşykda göz öňünde tutulan göwrümde we tertipde, kömekçi ygtyýarnamalary bermäge hukuk bermezden, Ygtyýarnama berilýär.
5.2.    Ygtyýarnamada Saýty ulanmagyň aşakdaky usullary göz öňünde tutulýar:
5.2.1.    Saýtyň elýeter funksionalyny amala aşyrmak.
5.3.    Ulanyja başga gaýry hukuklar berilmeýär. Hususanda, ulanyjy kämilleşdirme, gaýtadan işleme, ýaýratma we gaýry hereketleri amala aşyrmaga hukukly däl.
5.4.    Wagtyň her bir pursatynda Saýt “bolşy ýaly” hödürlenilýär. Hukuk eýesi, Saýtyň Ulanyjynyň talaplaryna laýyk gelýändigini ýa-da laýyk geljekdigini, Saýta bolan elýeterliligiň üznüksiz,çalt, ykjam we ýalňyşsyz boljakdygyny kepillendirmeýär.
5.5.    Ulanyjy, neşir edýän maglumatlara (ulanyjynyň kontentine) degişlilikde Saýtda maglumaty ýerleşdirmäge we Saýtyň funksiýalaryny gözöňüde tutumak bilen, ony geljekde ulanmaga mümkinçilik berýän ähli hukuklara eýedigini kepillendirýär. Ulanyjy ýerleşdirilýän kontentiň mazmunynyň hereket edýän kanunçylygyň talaplaryna laýyklygy üçin özbaşdak jogapkärçiligi, şol sanda kontentiň ýerleşdirilmegi ýa-da kontentiň mazmuny üçünji taraplaryň hukuklaryny we kanuny gyzyklanmalaryny, şol sanda awtorlaryň şahsy emläk däl hukuklaryny, üçünji taraplaryň gaýry aň hukuklaryny bozýan we/ýa-da olara degişli bolan maddy däl bähbide kast edýän ýagdaýynda üçünji taraplaryň öňünde jogapkärçiligi çekýär. Eger-de islendik üçünji tarap Ulanyjy tarapyndan hereket edýän kanunçylyk kadalarynyň bozulmagy, üçünji taraplaryň hukuklarynyň (şol sanda aň eýeçiligine bolan hukuklaryň) bozulmagy bilen baglylykda islendik üçünji tarap Hukuk eýesine nägilelik bildiren ýagdaýynda, Ulanyjy Hukuk eýesine ähli çykdajylaryň we ýitgileriň öwezini dolmaga, şol sanda munuň ýaly nägilelik bilen bagly bolan islendik öwezini dolmalary we gaýry harajatlary tölemäge borçlanýar.
5.6.    Ulanyjy, awtoryň adyny görkezmek bilen we görkezmezden, ulanmak hakyndaky hasabaty bermek borjy bolmazdan, Ulanyjynyň ýörite rugsadyny almak zerurlygy bolmazdan we bütin dünýäniň çäginde awtorçylyk hak-heşdeklerini tölemezden, Hukuk eýesiniň üçünji taraplaryň Ulanyjynyň kontentini ulanmaga bolan görkezilen hukugy bermek hukugy bilen, Hukuk eýesine Hukuk eýesi tarapyndan Ulanyjynyň kontentini ulanmaga bolan gönümel däl ýönekeý ygtyýarnaamany muzdsuz berýär. Bu ýagdaýda Ulanyjy, Hukuk eýesiniň Ulanyjynyň kontentini seretmäge borçlanmaýandygyny, onuň ulanylmagynyň bolsa, programma serişdeleriniň üsti bilen awtomatiki görnüşde amala aşyrylýandygyny ykrar edýär we ylalaşýar. Hukuk eýesi Ulanyjynyň kontentini islendik usul bilen islendik maglumat göterijisinde, şol sanda: EHM ýadyna ýazgylaryny ýazmak arkaly ulanmaga; ýaýratmaga, gaýtadan işlemäge, umumy köpçülikleýin habar bermäge, Ulanyjynyň kontentini ulanmaga bolan hukugy üçünji taraplara bermäge; çylşyrymly ýa-da düzme goýbermä goşmak arkaly Hukuk eýesiniň hyzmatlaryny we önümlerini öňe sürmäge gönükdirilen mahabatlandyrma maglumatlaryň düzümine goşmaga. Netijede munuň ýaly Ulanyjynyň goşulan kontenti bilen mahabatlandyrma maglumatlary: goýbermek, ýaýratmak, umumy köpçülikleýin habar bermek,köpçülikleýin görkezmek, kabel boýunça ýa-da ýaýlymda habar bermek usullary bilen ulanylyp bilinýärler. Hukuk eýesi Saýtda, gaýry özüniň serwislerinde we goşundylarynda, islendik serişdede ýerleşdirilýän mahabatlandyrma ýa-da marketing maglumatlarynda Ulanyjynyň kontentini ulanmaga hukukly. Ygtyýarnama çäklendirilmedik möhlete hereket edýär. Saýtdan Ulanyjynyň kontenti aýrylan ýagdaýynda Hukuk eýesi Ulanyjynyň kontentiniň arhiw nusgalaryny saklamaga we dolanyşykdan ony saklaýan döredilen maglumatlary aýyrmazlyga hukukly.

6.    Şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek

6.1.    Ylalaşyk baglaşylmazdan öň Ulanyjy maglumatlaryň obýekti we maglumatlaryň subýektiniň wekili hökmünde Hukuk eýesi tarapyndan ulanylýan resminamalar, şahsy maglumatlary gaýtadan işlemegiň we goramagyň kesgiteýji düzgünleri bilen tanyşmaga borçlanýar. Şahsy maglumatlar Hukuk eýesi tarapyndan maglumatlaryň obýektiniň olary bermäge we gaýtadan işlemäge beren razylygyndan soň ýa-da maglumatlary gaýtadan işlemek üçin gaýry kanuny esaslar bolan ýagdaýynda (mysal üçin, Hukuk eýesiniň we maglumatlaryň obýektiniň we maglumatlaryň subýektiniň wekiliniň arasyndaky Ylalaşygy ýa-da gaýry şertnamalary baglaşmak we ýerine ýetirmek üçin) gaýtadan işlenilýär.
6.2.    Hukuk eýesi Ulanyjynyň şahsy maglumatlarynyň ýaşyrynlygyny kepillendirýär.
6.3.    Hukuk eýesi Ulanyjynyň Şahsy otagyna üçünji taraplaryň çäklendirilmedik elýeterliliginden goragyň göwnejaý derejesini üpjün edýär.

7.    Taraplaryň jogapkärçiligi

7.1.    Taraplar Ylalaşygyň şertlerine we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öz borçlarynyň ýerine ýetirilmezligi ýa-da göwnejaý ýerine ýetirilmezligi üçin jogapkärçilik çekýärler.
7.2.    Hukuk eýesi Saýtyň ulanylyş maglumatlaryna laýyklygy üçin jogapkärçiligi öz üstüne almaýar.
7.3.    Hukuk eýesi Saýtyň işinde tehniki näsazlyklar üçin jogapkärçilik çekmeýär. Munuň bilen birlikde Hukuk eýesi munuň ýaly näsazlyklaryň öňüni almak üçin ähli ýerlikli çäreleri görmäge borçlanýar.
7.4.    Hukuk eýesi, Saýtyň Ulanyjynyň talaplaryna laýyk gelýändigini kepillendirmeýär, şeýle hem Saýtyň programma üpjünçiligi we başga öndürijileriň enjamlary bilen bilelikde işe ukyplylygyny kepillendirmeýär; Saýtda ýalňyşlygyň ýoklugyny kepillendirmeýär, Saýtyň üznüksiz işini kepillendirmeýär, Ulanyjynyň maglumatlarynyň abatlygyny kepillendirmeýär; Saýt ulanylanda alnan netijeler üçin jogapkärçilik çekmeýär, Saýtyň ulanylmagynyň ýa-da ulanylmazlygynyň netijesinde çekilen islendik görnüşli göni ýa-da gyýtaklaýyn ýitgiler üçin jogapkärçilik çekmeýär.
7.5.    Hukuk eýesi Saýtda Ulanyjy tarapyndan ýerleşdirilýän ähli maglumatyň onuň Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryna we Ylalaşygyň düzgünlerine laýyklygyna degişlilikde barlagynyň tehniki we hakyky mümkinçiligi ýok, sebäbi munuň ýaly barlag Saýtyň hereket etmezligini mümkin eder. Hukuk eýesi öz garamagyna görä munuň ýaly kontenti barlamak boýunça hereketleri kabul etmäge hukukly. Hukuk eýesi munuň ýaly kontentiň Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryna laýyklygyny we üçünji taraplaryň hukuklarynyň we kanuny gyzyklanmalarynyň bozulmalarynyň ýoklugyny kepillendirip bilmeýär.

8.    Jedelleri çözmek

8.1.    Ylalaşykdan jedelleri kazyýete çenli kadalaşdyrmagyň nägilelik tertibi hökmany bolup durýar.
8.2.    Nägilelik hatlary Taraplara Taraplaryň ýerleşýän ýeriniň salgysy boýunça bermek hakyndaky habarnama bilen ýörite ýa-da sargyt poçta ýollamasy bilen ugradylýar.
8.3.    Taraplaryň Ylalaşygyň 8.2 b. görkezilenden daşary gaýry usul bilen nägilelik hatyny ugratmagyna rugsat berilmeýär.
8.4.    Nägilelik hatyna seretmegiň möhleti soňky salgylan tarapyň alan gününden 30 iş güne deň.

Täzelendi: 2020-nji ýylyň 25-nji dekabry
Aşgabat ş., Ýakyn Dolandyryş müdirligi.