Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy
7411

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy

Arçabil şaýoly, 12, Aşgabat

Merjen şäherimiz Aşgabatda ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy taryhy nukdaýnazardan ýurdumyzyň çäginde açylan ilkinji kitaphanadyr. Hut şonuň üçinem bu kitaphana «Ilkinji türkmen okalgasy» diýsek, hakykatdan daş düşmeris.

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň häzirki zaman döwrebap binasy 2007-nji ýylyň 16-njy fewralynda açylyp ulanylmaga berildi. Döwlet kitaphanasynyň ak mermerli täze ajaýyp binasynda birbada 1100-e çenli okyjyny kabul etmeklik, 6 milliondan gowrak neşir önümlerini aýawly saklamaklyk, kitaphana işini döwrebap derejede guramaklyk we alyp barmaklyk üçin giň mümkinçilkler we şertler döredilendir.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Wi-Fi
Wi-FiÝok
Ýanyň bilen almak
Ýanyň bilen almakBar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Eltip bermek
Eltip bermekÝok
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-18:00
Sişenbe
09:00-18:00
Çarşenbe
09:00-18:00
Penşenbe
09:00-18:00
Anna
09:00-18:00
Şenbe
09:00-17:00
Ýekşenbe
09:00-17:00