KIBERone
KIBERone
19 sagat öň
Kiberone
KIBERone we AMAkids bilim merkezleri okuwlaryna maý aýynyň ahyryna çenli 20% arzanlaşyk yglan etdi. Programmirleme boýunça KIBERone halkara mekdebi we çaganyň ösüşi boýunça okuwlara ýöriteleşen AMAkids merkezi maý aýynyň ahyryna çenli islendik saýlanan ugra 20% arzanlaşyk yglan edýär. KIBERone-da programmirleme boýunça şu okuwlara ýazylyp bolýar: - HTML/CSS web işläp taýýarlamagyň esaslary; - Programmirlemegiň esaslary; - Minecraft, Scratch, Piktomir; - Java script; - Python; - Google blocky, Google services, Google Sketchup, Kodu game lab; - C++; AMAkids-de çaganyň aň başarnyklarynyň ösüşi boýunça şu okuwlara ýazylyp bolýar: - mental arifmetika (1, 2, 3, 4, 5 dereje); - Cambridge maksatnamasy boýunça 5-12 ýaş aralygyndaky çagalar üçin iňlis dili okuwlary (Super minds 1,2,3,4,5); - ýetginjekler we uly ýaşlylar üçin iňlis dili okuwlary (beginner; elementary; pre-intermediate; intermediate); - 4 ýaş we ondan ýokary çagalar üçin mekdebe taýýarlyk okuwlary; KIBERone programmirleme mekdebi we AMAkids akademiýasy bilen bilelikde çagaňyzyň tomus paslyny hem gyzykly we netijeli gurnaň! Salgysy: Aşgabat ş., TSTB-niň binasy, A.Nyýazow şaýoly (Çehow), 5-nji gat. Habarlaşmak we ýazylmak üçin telefonlar: +99363639192; +99362206419; +99362525638.
"Standart Hyzmat" maslahat beriş kompaniýasy
"Standart Hyzmat" maslahat beriş kompaniýasy
8 Maý
"Standart Hyzmat" maslahat beriş kompaniýasy
«Onlaýn-eksport» - biziň maslahat beriş kompaniýamyzyň täze hyzmatyny Size hödürlemäge örän şat! Siz indi harytlaryňyzyň eksport işlerini, kabinetiňizden çykmazdan başlap bilersiňiz. Eksport ugrunda 10 ýyldan gowrak iş terjibeli toparymyz, eksportyň ähli ädimlerini bilen Sizi tanyşdyryp geçer: - Halkara marketpleýslerde onlaýn-dükanlary açmakdan başlap, daşaryýurtly uzakwagtlaýyn işewürleri we alyjylary tapmaga çenli; - Maksatlaýyn bazary tapmak boýunça marketing derňewini geçirmekden başlap, uzakwagtlaýyn eksport strategiýasyny düzmege çenli. Biziň täze onlaýn eksport hyzmatymyz bilen, üstünlikli eksportçy bolmak mümkinçiligini elden bermäň! Goşmaça maglumatlary bilmek üçin, eýýäm şugün Biziň bilen habarlaşyň.
Novada Garden
Novada Garden
1 Aprel
Novada Steakhouse - 2 adamlyk iftar menýumyz
2 adamlyk iftar menýumyz: - 2 sany merjimek çorbasy - Et önümlerimiz - 2 görnüşli we ter gök-önümlerden işdäaçar - 2 sany gökli we kädili somsalar - Çörekler - Apperatiwler (3 görnüşli meze, hurma, arassa suw)
Mado
Mado
15 Mart
Mado açyk menýu
Açyk menýumyz adam başyna 300 manat. Hemmäňize garaşýas! 🙂
PP Green
PP Green
14 Mart
Ýörite Remezan üçin saglykly iýmit
Gadyrly dostlar! 🌿 Mukaddes Remezan aýynyň gelmegi bilen sizi tüýs ýürekden gutlaýarys! Goý, bu aý siziň üçin ruhy taýdan täzelenişiň, arassalanmagyň we öwretmegiň wagtyna öwrülsin. Goý, dilegleriňiz eşidilsin we ýagşy amallaryňyz sylag bersin. Bu aýratyn döwürde, agyz bekleýänlere deňagramly iýmit hödürläp, güýç we saglygy saklamaga kömek etmek isleýäris. 🌿 Biziň artykmaçlyklarymyz: • Dogry nahar: Diňe täze we ýokary hilli önümleri ulanýarys, şeýle hem Remezan aýynda ähli iýmit talaplaryny göz öňünde tutup bişirýäris. • Täze naharlar, ýagny, swejiý: Täze naharlaryň tagamyndan we peýdalaryndan lezzet almak üçin ähli naharlary eltip bermezden ozal taýýarlaýarys. • Naharlaryň dürlüligi: Her gün täze bir zady synap görmek üçin dürli görnüşli tagamlary hödürleýäris. 🌿 Esasanam Remezan üçin taýýarladyk: • Ertirlik: kaşa, işdäaçar we desert (1500 kkal) - 65 manat • Agşamlyk: Esasy kurs we salat (1500 kkal) - 50 manat Şeýle hem siziň amatlylygyňyz barada alada edýäris: • Iýmit eltip bermek: Her gün agşam nahar iberýäris. Şäheriň içinde eltip bermek 15 manatdan • Amatly sargyt: +99365666545, +99364945720 jaň edip sargyt edip bilersiňiz.
Altyn Açar (Aýtakow)
Altyn Açar (Aýtakow)
13 Mart
Altyn Açardan Remezan menýusy
✨ “Altyn Açar” kafesi Sizi dostlaryňyz we ýakynlaryňyz bilen ýatdan çykmajak agşamy geçirmäge çagyrýar! ✨✨ Mukaddes Remezan aýy ýetip geldi, we Biz Size ýörite menýumyzy we rahat atmosferamyzy hödürleýäris. 🕌🍴 Biziň ýörite menýumyz ähli myhmanlaryň göwnünden turup biljek nahalardan ybarat. 🍴🌟 Rahat kafemizde Size garaşýarys! 🌟

...

Sahypalar 1/87