SUH
Merci detskoe kafe

🔝Siz üçin saýladyk

Simitçi Patisserie
Simitçi Patisserie
ErtirlikKofeSüýjüliklerTürk tagamlary360° gezelenç
Sahypa - bilim merkezi
Sahypa - bilim merkezi
Okuw merkezleri
Coffee time tm
Coffee time tm
BalykEltip bermekKofeMangal
SUH (Sanly Ulgam Hyzmatlary) H.J. - IT kärhana
SUH (Sanly Ulgam Hyzmatlary) H.J. - IT kärhana
Dizaýn we Programmirleme
Meşhur Coffee & Ice-cream
Meşhur Coffee & Ice-cream
DoňdurmaKofeSüýjülikler360° gezelenç

📷 360° gezelenç

Emin market (Parahat 4)
Emin market (Parahat 4)
Supermarket360° gezelenç
Simitçi
Simitçi
DoňdurmaErtirlikKofeSüýjüliklerTürk tagamlary360° gezelenç
Meşhur Coffee & Ice-cream
Meşhur Coffee & Ice-cream
DoňdurmaKofeSüýjülikler360° gezelenç
Emin market (Hudaýberdiýew)
Emin market (Hudaýberdiýew)
Supermarket360° gezelenç
PostShop internet söwda meýdançasy
PostShop internet söwda meýdançasy
Söwda merkezleri360° gezelenç

Media

Novada Garden
Novada Garden
1 Aprel
Novada Steakhouse - 2 adamlyk iftar menýumyz
2 adamlyk iftar menýumyz: - 2 sany merjimek çorbasy - Et önümlerimiz - 2 görnüşli we ter gök-önümlerden işdäaçar - 2 sany gökli we kädili somsalar - Çörekler - Apperatiwler (3 görnüşli meze, hurma, arassa suw)
Mado
Mado
15 Mart
Mado açyk menýu
Açyk menýumyz adam başyna 300 manat. Hemmäňize garaşýas! 🙂
PP Green
PP Green
14 Mart
Ýörite Remezan üçin saglykly iýmit
Gadyrly dostlar! 🌿 Mukaddes Remezan aýynyň gelmegi bilen sizi tüýs ýürekden gutlaýarys! Goý, bu aý siziň üçin ruhy taýdan täzelenişiň, arassalanmagyň we öwretmegiň wagtyna öwrülsin. Goý, dilegleriňiz eşidilsin we ýagşy amallaryňyz sylag bersin. Bu aýratyn döwürde, agyz bekleýänlere deňagramly iýmit hödürläp, güýç we saglygy saklamaga kömek etmek isleýäris. 🌿 Biziň artykmaçlyklarymyz: • Dogry nahar: Diňe täze we ýokary hilli önümleri ulanýarys, şeýle hem Remezan aýynda ähli iýmit talaplaryny göz öňünde tutup bişirýäris. • Täze naharlar, ýagny, swejiý: Täze naharlaryň tagamyndan we peýdalaryndan lezzet almak üçin ähli naharlary eltip bermezden ozal taýýarlaýarys. • Naharlaryň dürlüligi: Her gün täze bir zady synap görmek üçin dürli görnüşli tagamlary hödürleýäris. 🌿 Esasanam Remezan üçin taýýarladyk: • Ertirlik: kaşa, işdäaçar we desert (1500 kkal) - 65 manat • Agşamlyk: Esasy kurs we salat (1500 kkal) - 50 manat Şeýle hem siziň amatlylygyňyz barada alada edýäris: • Iýmit eltip bermek: Her gün agşam nahar iberýäris. Şäheriň içinde eltip bermek 15 manatdan • Amatly sargyt: +99365666545, +99364945720 jaň edip sargyt edip bilersiňiz.
Altyn Açar (Aýtakow)
Altyn Açar (Aýtakow)
13 Mart
Altyn Açardan Remezan menýusy
✨ “Altyn Açar” kafesi Sizi dostlaryňyz we ýakynlaryňyz bilen ýatdan çykmajak agşamy geçirmäge çagyrýar! ✨✨ Mukaddes Remezan aýy ýetip geldi, we Biz Size ýörite menýumyzy we rahat atmosferamyzy hödürleýäris. 🕌🍴 Biziň ýörite menýumyz ähli myhmanlaryň göwnünden turup biljek nahalardan ybarat. 🍴🌟 Rahat kafemizde Size garaşýarys! 🌟
Merci detskoe kafe
banner egin eshik

👚Stil bilen geýiniň!

Däp - egin-eşik dükany (Aşgabat Moll)
Däp - egin-eşik dükany (Aşgabat Moll)
Çagalar üçinEgin-eşik we Aýakgap
Çaňňa - zenan egin-eşik dükany we atelýesi
Çaňňa - zenan egin-eşik dükany we atelýesi
AtelýeEgin-eşik we Aýakgap
Röwşen - aýakgap dükany
Röwşen - aýakgap dükany
Egin-eşik we Aýakgap
Umbro - sport eşikler dükany
Umbro - sport eşikler dükany
Egin-eşik we Aýakgap
Asman boutique (Bagtyýarlyk)
Asman boutique (Bagtyýarlyk)
Egin-eşik we Aýakgap

💊Saglygyňyzy goraň!

Diş Lukmany - dermanhana
Diş Lukmany - dermanhana
Dermanhana
Nurana Çynar - dermanhana
Nurana Çynar - dermanhana
Dermanhana
Ýandak - dermanhana
Ýandak - dermanhana
Dermanhana
Kamat - dermanhana
Kamat - dermanhana
Dermanhana
Altyn Çäç - dermanhana
Altyn Çäç - dermanhana
Dermanhana

Soňky goşulanlar

PostShop internet söwda meýdançasy
PostShop internet söwda meýdançasy
Söwda merkezleri360° gezelenç
Eleven restaurant
Eleven restaurant
PizzaBurgerÝewropa tagamlaryErtirlikMangalMilli tagamlarSüýjüliklerKofe
Zyýat Hil - konditer dükany
Zyýat Hil - konditer dükany
SüýjüliklerGüller we sowgatlyklar
Novada Garden
Novada Garden
SteýkKofeSüýjüliklerÝewropa tagamlary
Green Lunch - biznes lanç kafesi
Green Lunch - biznes lanç kafesi
Eltip bermek