"Kök" hususy kärhanamyz 2017-nji ýyldan bäri hyzmat edýär. Häzirki wagtda Size biziň öndürýän harytlarymyzy hem-de dürli brendlere degişli bolan müňlerçe haryt görnüşlerini hödürleýäris! Haryt görnüşlerimizi sizden gelýän isleg we teklipleriň esasynda köpeltmäge dowam edýäris. Biziň maksadymyz müşderilerimize ýokary hilli hyzmat bermek bolup durýar. Indi Siz öýüňizden çykmazdan özüňizi gerekli zatlar bilen üpjün edip bilersiňiz.

 

Biziň gapymyz hyzmatdaşlyklara we tekliplere hemişe açyk!

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Eltip bermek
Eltip bermekBar
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-19:00
Sişenbe
09:00-19:00
Çarşenbe
09:00-19:00
Penşenbe
09:00-19:00
Anna
09:00-19:00
Şenbe
09:00-19:00
Ýekşenbe
12:00-19:00