“MB Patisserie & Bakery & icestry” restorany Aşgabat şäheriniň iň belli künjeklerinden birinde – “Berkarar” Söwda we dynç alyş merkeziniň ikinji gatynda ýerleşýär. Menýuda ajaýyp ussatlyk bilen taýýarlanan dünýä aşhanasynyň meşhur tagamlary, şeýle hem dürli awtorlyk desertleri we tortlary bar. Hünärli we mylakatly işgärleri dürli ýaşly we hünärli myhmanlaryň göwnüni tapmagyny bilýärler, şonuň üçin gysga wagtyň içinde restoran myhmanlarynyň arasynda söýgi we meşhurlyk gazandy. Myhmanlarynyň talaplaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin menýuda wagtal-wagtal täze tagamlar goşulýar. Şol bir wagtyň özünde bu ýerde 350-e golaý adama hyzmat edip bolýar.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Ofisiant
OfisiantBar
Wi-Fi
Wi-FiBar
Ýanyň bilen almak
Ýanyň bilen almakBar
Bronlamak
BronlamakBar
Terrasa
TerrasaÝok
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Çagalar meýdançasy
Çagalar meýdançasyÝok
Eltip bermek
Eltip bermekBar
Oturyljak ýerler
Oturyljak ýerlerBar
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-22:00
Sişenbe
09:00-22:00
Çarşenbe
09:00-22:00
Penşenbe
09:00-22:00
Anna
09:00-22:00
Şenbe
09:00-22:00
Ýekşenbe
09:00-22:00


Täzelikler