Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
4084

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

Türkmenbaşy şaýoly, 40, Aşgabat

1980-nji ýylda Türkmen döwlet uniwersitetiniň Bedenterbiýe fakultetiniň binýadynda döredilen Türkmen döwlet bedenterbiýe institutynyň ady 1997-nji ýylda Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk instituty diýlip üýtgedildi. Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda kabul eden Kararyna laýyklykda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty diýlip atlandyryldy. Institutda 8 hünär boýunça hünärmenleri taýýarlaýan 3 fakultet we 13 kafedra hereket edýär. Olarda alnyp barylýan ýöriteleşdirilen sapaklar esasynda sportuň 46 görnüşinden tälimçiler taýýarlanylýar.