Welaýat kitaphanasy 1925-nji ýylda esaslandyrylýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 10-njy dekabryndaky kararyna laýyklykda, Daşoguz şäherinde Daşoguz welaýat kitaphanasynyň täze binasynyň gurluşygy ýerine ýetirildi we bu bina 2014-nji ýylyň sentýabr aýynyň 23-ine dabaraly ýagdaýda açyldy. Kitaphananyň täze binasynyň umumy tutýan meýdany 2 gektardan gowrak bolup, binanyň beýikligi 42,5 metr, ini 43 metr, gapdal uzynlygy 104 metre barabardyr. Kitaphana ýerzemin gaty bilen 8 gatdan ybarat. Kitaphanada 1 million neşir birligini saklamak hem-de birbada 600 okyja hyzmat etmek üçin ähli mümkinçilikler döredilen, kitaphananyň 8 sany umumy okalga zallary bar.

Amatlyklar
Kart tölegi
Kart tölegiBar
Awtoduralga
AwtoduralgaBar
Gün tertibi
Duşenbe
09:00-18:00
Sişenbe
09:00-18:00
Çarşenbe
09:00-18:00
Penşenbe
09:00-18:00
Anna
09:00-18:00
Şenbe
09:00-18:00
Ýekşenbe
09:00-16:00